• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vị trí của trí thức trong cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay
Từ khóa: Trí thức; Nguồn nhân lực chất lượng cao; Quản lý nguồn nhân lực; Việt Nam