Họ và tên: TS. Lê Văn Hùng

Chức vụ: Phó Viện trưởng - Giao Phụ trách

Điện thoại:

Email: 

 

Họ và tên: TS. Đỗ Tá Khánh

Chức vụ: Phó Viện Trưởng

Điện thoại:

Email: 

 

___nh_VT_Chuc_f1d2f.jpg

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Đình Chúc

Chức vụ: Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Điện thoại: 

Email: chucnd.irsd@vass.gov.vn