Nghiên cứu, tham gia tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn, cấp bách và lâu dài về môi trường và các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược và chính sách về môi trường và phát triển bền vững vùng. 

Nhân sự:

  1. ThS. Trần Minh - Trưởng phòng phụ trách
  2. ThS. Nguyễn Thị Thục - Cán bộ nghiên cứu
  3. ThS. Đỗ Thị Kim Anh - Cán bộ nghiên cứu
  4. ThS. Phan Thị Song Thương - Cán bộ nghiên cứu
  5. ThS. Nguyễn Minh Hải - Cán bộ nghiên cứu