1. Chức năng, nhiệm vụ:

     - Thực hiện các hoạt động kế toán - tài chính phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động thường xuyên của Viện.

     - Thực hiện chế độ báo cáo và lập kế hoạch tài chính hàng năm.

     - Giúp Viện trưởng trong công tác quản lý tài chính theo đúng các quy định của nhà nước và của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

     - Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện đều đặn, đúng thời gian và các chế độ bảo mật theo quy định của nhà nước và của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

     - Hàng năm, cùng với hội đồng mua sắm tài sản tư vấn và thực hiện việc mua sắm, kiểm kê, thanh lý tài sản của Viện.

     - Phối hợp với các phòng chuyên môn và nghiệp vụ trong quản lý tài sản và trang thiết bị văn phòng đảm bảo cho các hoạt động của Viện.

2. Nhân sự

     1. ThS. Bùi Thị Kim Hương – Trưởng phòng

     2. ThS.Cù Thị Ngọc Hà - Kế toán 

     3. ThS. Đỗ Thị Hải Vân – Văn thư lưu trữ

     4. CN. Nguyễn Thị Thanh Hương - Cán bộ thủ quỹ 

     5. Lê Tất Thành - Cán bộ lái xe

     6. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhã - Chuyên viên

     7. ThS. Trần Thị Phương Thảo - Chuyên viên