Nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách vê kinh tế, kinh tế vùng và các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược và chính sách, quy hoạch kinh tế và phát triển bền vững vùng.

Nhân sự :

  1. TS.Trần Thị thu Hương – Trưởng phòng
  2. TS. Lê Thị Thanh Bình - Phó trưởng phòng
  3. ThS. Vũ Thị Chanh - Cán bộ nghiên cứu
  4. ThS. Nguyễn Thị Đào - Cán bộ nghiên cứu
  5. CN. Nguyễn Thị Ánh Vân - Cán bộ nghiên cứu
  6. ThS. Trần Thị Thu Huyền - Cán bộ nghiên cứu
  7. TS. Phạm Thị Thu Phương - Cán bộ nghiên cứu