Nghiên cứu, tham gia tư vấn, dào tạo, cung cấp thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan den thể chế và các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển bền vững vùng.

4. Nhân sự:

  1. ThS. Bùi Việt Cường – Phó Trưởng phòng phụ trách
  2. TS. Nguyễn Đức Đồng – Nghiên cứu viên chính - Cán bộ nghiên cứu
  3. TS. Lê Anh Vũ – Nghiên cứu viên chính - Cán bộ nghiên cứu
  4. TS. Lê Thị Thu Hiền - Cán bộ nghiên cứu
  5. ThS. Nguyễn Thị Đào – Cán bộ nghiên cứu