Nghiên cứu các vấn đề phát triển bền vững đô thị; các vấn đề chiến lược phát triển đô thị; các vấn đề liên quan den đô thị hóa; các vân đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường đô thị; các vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa, xã hội, môi trường trong bối cảnh đô thị hóa. 

6. Nhân sự:

  1. TS. Nguyễn Đình Chúc –  Viện Trưởng - Giám độc Trung tâm 
  2. ThS. Cù Thị Ngọc Hà - Kế toán Trung tâm
  3. ThS. Nguyễn Hồng Anh - Cán bộ Trung tâm