Về chức năng:

    Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển bền vững vùng, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững, tư vấn về phát triển bền vững vùng cho các Bộ, ngành, địa phương và tham gia đào tạo phát triển tiềm lực khoa học phát triển bền vững của đất nước.

    Về nhiệm vụ:

    +  Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   +  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển bền vững vùng nhằm góp phần vào sự hình thành và phát triển khoa học về sự bền vững của Việt Nam. Từ quan điểm phát triển bền vững vùng về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, thể chế và những tác động của biến đổi khí hậu, nghiên cứu và dự báo xu hướng về mức độ bền vững của quá trình phát triển ở nước ta; đề xuất các kiến nghị và giải pháp cho những vấn đề đặt ra cho các vùng của nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

    +  Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành phát triển bền vững vùng; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

    +  Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

     +  Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

    +   Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

   +   Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

    +  Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

    +  Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

    +  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng