Quản lý hoạt động khoa học:

      + Phối hợp với các phòng chuyên môn và nghiệp vụ giúp Viện trưởng xây dựng và quản lý việc thực kiện kế hoạch đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của Viện.

     + Quản lý hồ sơ đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của Viện; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ban Quản lý khoa học. Chuẩn bị các văn bản, quyết định và tổ chức thực hiện nghiệm thu các đề tài khoa học cấp cơ sở.

     + Tham mưu cho lãnh đạo Viện về các nội dung đào tạo; tổ chức các khóa học theo chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu và nghiệp vụ cho các cán bộ trong Viện, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ.

     Hợp tác quốc tế:

     Giúp Viện trưởng trong công tác Hợp tác quốc tế, làm các thủ tục đoàn ra đoàn vào cho Viện.

     Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện

      - Lưu trữ và phổ biến các ấn phẩm nghiên cứu cơ bản và thực nghiệm thuộc lĩnh nghiên cứu phát triển bền vững và các lĩnh vực nghiên cứu khác thuộc các chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn ở Việt Nam và trên thế giới, những vấn đề lý thuyết, phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu về phát triển bền vững ở trong và ngoài nước.

       - Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thông tin - thư viện đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của bạn đọc một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác.

       - Xây dựng hệ thống thư mục tài liệu hoàn chỉnh về phát triển bền vững và một số lĩnh vực liên ngành có liên quan, tiện lợi cho việc truy cập và khai thác thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo của Viện, và nhu cầu của bạn đọc. 

      - Xây dựng và bảo quản tốt hệ thống sách, báo – tạp chí và tư liệu.

      - Xây dựng hệ thống mục lục tra cứu theo phương pháp hiện đại đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc.

      - Giới thiệu tóm tắt chủ đề các ấn phẩm nghiên cứu như sách, tài liệu, các báo cáo khoa học thông qua hệ thống phần mềm thư viện.

      - Tham gia các hoạt động nghiên cứu và đào tạo về nghiệp vụ công tác thông tin - thư viện; Tổng quan tài liệu về các chủ đề nghiên cứu theo đơn đặt hàng của các cá nhân, nhóm, tập thể nghiên cứu thuộc các Phòng và Trung tâm nghiên cứu của Viện và các đơn vị ngoài Viện Xã hội học.

     - Tham gia vào hệ thống Thư viện Trung tâm – Thành viên; Xây dựng Thư viện số - Ngân hàng Dữ liệu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

    - Tổ chức trưng bày các ấn phẩm và tài liệu nghiên cứu khi cần thiết để giới thiệu với độc giả những ấn phẩm nghiên cứu mới nhằm giúp người đọc đi sâu nghiên cứu và khai thác thông tin.

    - Trao đổi và phổ biến thông tin về ấn phẩm nghiên cứu của Viện với các cơ sở, các Trung tâm thông tin, tư liệu, thư viện thuộc Viện Hàn lâm và các thư viện khác ở trong và ngoài nước nhằm làm phong phú thêm nguồn tài liệu của Viện.

   - Quản lý, lưu giữ sách, báo, tạp chí, tư liệu, các báo cáo nghiên cứu theo nội quy Thư viện.

2. Nhân sự :

      1. ThS. Nguyễn Hồng Anh – Trưởng phòng 

      2. ThS. Nguyễn Thị Đậm - Cán bộ thư viện

      3. ThS. Đặng Thị Giang - Chuyên viên

      4.ThS.NCS. Bùi Lê Anh - Chuyên viên