- Nghiên cứu, tư vân, đào tạo, cung cấp thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về xã hội, văn hóa và các vấn đề liên quan đến phát triến bền vững vùng; góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách xã hội và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong phát triển bền vững, phát triển bền vững vùng.

Nhân sự:

  1. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương -  Trưởng phòng 
  2. TS. Nguyễn Ngọc Trung - Phó trưởng phòng
  3. ThS. Phan Thị Song Thương - Cán bộ nghiên cứu
  4. ThS. Lương Thùy Dương - Cán bộ nghiên cứu
  5. ThS. Đỗ Thị Ngân- Cán bộ nghiên cứu
  6. ThS. Nguyễn Minh Hải - Cán bộ nghiên cứu