thiệu Phòng Biến đổi khí hậu và Phát triển hển vững vùng

          Nghiên cứu, tham gia tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan dến biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến phát triến bền vững vùng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách biến dôi khí hậu và phát triến bền vững vùng.

Nhân sự:

  1. TS. Bùi Quang Bình - Trưởng phòng;
  2. ThS. Trịnh Thị Tuyết Dung - Cán bộ nghiên cứu
  3. ThS. Đỗ Thị Ngân – Cán bộ nghiên cứu
  4. ThS. Nguyễn Dương Hoa – Cán bộ nghiên cứu
  5. ThS. Nguyễn Đức Hoàn – Cán bộ nghiên cứu