• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (Sau đây gọi là Chi bộ Viện)

       Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, Chi ủy Viện đã ban hành Kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai và quán triệt toàn diện tới cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong Viện.

      Trong hơn 3 năm qua, Chi ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên truyền và vận động cán bộ đảng viên của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị phù hợp với nhiệm vụ, chương trình công tác thông qua xây dựng và thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cá nhân được cụ thể hóa ở bản đăng ký thi đua hàng năm. Bên cạnh đó, Chi ủy Chi bộ Viện hàng năm cũng xây dựng kế hoạch công tác của Chi bộ Viện trong đó có kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hằng năm, đề cao sự nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Định kỳ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tiến hành sơ kết, đánh giá theo quy định.

        Chi ủy Viện đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức đa dạng. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm. Chi ủy Chi bộ Viện đã thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng. Thực hiện sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, các tổ chức đoàn thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện, của từng phòng, trung tâm. 100% đảng viên được tham gia học tập tại Chi bộ Viện và được phổ biến nội dung chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hàng năm, Chi ủy Chi bộ Viện đã phối hợp với Lãnh đạo Viện tổ chức tuyên truyền phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% cán bộ, đảng viên trong Viện. 

        Hằng năm, Chi ủy Chi bộ Viện tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đăng ký việc làm cụ thể, hướng phấn đấu làm theo tấm gương của Bác, 100% đảng viên và quần chúng đăng ký làm theo, định kỳ đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đảng viên, quần chúng trong toàn Chi bộ, nhất là các đồng chí Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên, trưởng, phó các phòng đều xác định rõ ý thức, trách nhiệm của mình trong lĩnh vực được phân công phụ trách, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn gương mẫu trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc cũng như trong công tác; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; gương mẫu thực hiện tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan và nơi cư trú; gương mẫu tự học tập nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng, đạo đức của Người trong xây dựng đạo đức nghề nghiệp cũng như tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

         Trong những năm qua, Chi ủy Chi bộ Viện phối hợp Lãnh đạo Viện chú trọng công tác tham gia tổng kết thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và học tập gắn lý luận với thực tiễn và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc hội thảo và áp dụng các đề tài khoa học vào thực tiễn công tác góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ của Viện.

        Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ và đảng viên sau khi được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trên cơ sở Chương trình hành động của Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Viện đã cụ thể hóa và đăng ký nội dung đột phá, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và trở thành ý thức tự giác đối với cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Viện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể của bản thân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: thể hiện tinh thần thái độ đối với công việc được giao, cách ứng xử đối với đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy định về không được viết, nói không đúng sự thật; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tôn trọng đồng nghiệp, nhân dân ở nơi cư trú, cán bộ quản lý phải gương mẫu và biết sửa lỗi của mình và cho cấp dưới. Học tập phong cách Hồ Chí Minh là làm việc theo pháp luật, tích cực và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng.

         Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có hiệu quả, trong thời gian tới Chi ủy Viện xác định: i) Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ii) Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Chi bộ Viện; iii) Tăng cường và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; iv) Xây dựng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; v) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/CT, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chỉ đạo chi bộ, các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi Bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng


Nguồn:Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan