1. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Phòng Biên tập – Trị sự có nhiệm vụ giúp Tổng biên tập thu thập bài viết, biên tập, sửa bông, in ấn, phát hành;
  • Duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên của tạp chí; theo dõi dư luạn độc giả;
  • Quản lý các phương tiên làm việc của tạp chí và những nhiệm vụ khác do Tổng biên tập giao
  • Phối hợp với tài vụ của Viện thanh quyết toán kinh phí hoạt động của tạp chí;

2. Nhân sự:

  1. TS. Phạm Thị Thu Phương – Phó Trưởng phòng phụ trách
  2. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung – Biên tập viên